> 造句 > 不察怎么造句?

不察怎么造句?

【不察 bù chá】:1.不察知;不了解。相似词:习而不察 习焉不察 明察秋毫,不见舆薪 不塞不流,不止不行 考察 察出 察院 察明 

1、寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。鲁迅 
2、然民愚习不察,迨久能辩之,其受害已不可胜言矣。
3、学之行之而复疑之,此习矣而不察者也。故学礼所以求不疑,仁守之者在学礼也。
4、得言不可以不察。数传而白为黑,黑为白。
5、兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。孙子 
6、行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。
7、听言不可不察,不察则善不善不分。
8、九地之变,屈伸之力,人情之理,不可不察也。
9、人有八疵,事有四患,不可不察也。
10、病不可不察隐情,药不可徒拘成法。
11、我们不察觉自己幸福,因为我们不知道有些痛楚、失望、悲欢离合,也是幸福
12、小人之言,有同乎君子者,不可不察也。
13、兵者国之大事,逝世生之地,存亡之道,不可不察也。
13、造 句 网是一部在线造句词典,其宗旨是让大家更快地造出更优质的句子.
14、圣人不察存亡而察其所以然。
15、他生活在那样的环境中,久而久之,习焉不察,对一些不良现象竟是熟视无睹。
16、他因为一时不察,才会引狼入室,惨遭毒手。
17、在生活中与人交往要是非分明,不可习焉不察,与不良风气同流合污。
18、秉烛夜谈雄辩我等几人好似身后三千甲,梦游课上不察身旁靓女俨如活脱柳下惠。而今六月彼般风度难觅迷足何处。酒入泪下声哑,不怕不怕。兄弟散天涯,散处即为家。
19、习焉不察容易使人忽视一些常见错误.
20、不察敌情,错一;轻打边张,错二;不知进退,错三!算了,我不想再讲,当你摸到七万枪子还不下车时,失败在那一刻就注定了!默苍离 
21、不近人情,举世皆畏途;不察物情,一生俱梦境。陈继儒 
22、曾见白璧染微瑕,此去经年却不察。十四阙 
23、据财不能以分人者,不足为友;守道不笃,遍物不博,辩是非不察者,不足与游。
24、嫉妒乃无知,模仿即自杀;无论身居祸福,均自我主宰;蕴藏于人身上的潜力是无穷的,它能胜任什么事情,别人无法知晓,若不动手尝试,他对自己的这种能力就一直蒙昧不察
25、是以人君自任而躬事,则臣不事事,是君臣易位也,谓之倒逆,倒逆则乱矣。人君苟任臣而勿自躬,则臣皆事事矣。是君臣之顺,治乱之分,不可不察也。
26、何谓道?有天道,有人道。无为而尊者,天道也;有为而累者,人道也。主者,天道也;臣者,人道也。天道之与人道也,相去远矣,不可不察也。
27、今天下士君子,中请将欲为仁义,求为上士,上欲中圣王之道,下欲中国家百姓之利,故当若节丧之为政,而不可不察此者也。
28、普通人读书,虽然借用古人的话做口头禅,但是多是习而不察,不求甚解,莫名其妙的。
29、志不强者智不达,言不信者行不果。据财不能以分人者,不足与友。守道不笃,偏物不博,辩是非不察者,不足与游。墨子 
30、称量同一事物的若干量词往往凸显出该事物形状上的不同特征,本族人对此往往习焉不察,外国留学生则常常困惑不解。

不察怎么造句?:等您坐沙发呢!

发表评论

表情
还能输入210个字